Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa > Kurumsal > Sıkça Sorulan Sorular
Peyzaj Mimarı Kimdir?

Peyzaj Mimarı park, bahçe, eğlence tesisi, özel mülk, site bahçesi, kampüs ve diğer açık alanların peyzaj tasarımlarını planlamak ve tasarlamakla sorumlu kişilere verilmiş ünvandır.

Peyzaj Mimarları Ne İş Yaparlar?

Peyzaj mimarı, bir alan veya bölgenin doğal görünümünü arttırmaya ve çevresine fayda sağlamasına yönelik çalışan projeler üstlenir. Çalıştığı alan ve sahaya bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösterebilen peyzaj mimarının  mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Projeyi oluşturmak için müşteri, mühendis ve inşaat mimarı ile görüşmek ,
 • Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim (CAD, 3D MAX) programlarından her hangi birini  kullanarak tasarım önerileri hazırlamak,
 • Peyzaj tasarımında kullanılacak malzemeleri ve kalitesini belirlemek,
 • Toplam maliyet ve süreçle alakalı tahminlerde bulunmak,
 • Arazi, bahçe ve peyzaj tasarımının yapılacağı alanlara özellikleri ve yapısının düzenlenmesini koordine etmek,
 • Yerel sakin ve potansiyel kullanıcıların görüşlerini araştırmak ve dikkate almak,
 • Saha gerekli denetimleri yapmak ve uygulamak,
 • Karar verilen projenin iş bitirme takvimine uymak,
 • Drenaj ve enerji kullanımı gibi arazi koşullarına ilişkin çevresel raporları analiz etmek,
 • Çevre koruma ile ilgili konularda danışmanlık vermek,
 • Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

 

Peyzaj Tasarımın Önemi Nedir?

Doğal ve yapılı çevrelerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyonuna sanatsal ve bilimsel prensipler ve yeni anlayışlar getirirler.

Peyzaj mimarlığının dünyayı kurtaracağını söylemek yerinde ifade olacaktır. Neden ? Makro ölçekte giderek daha fazla insanın daha geniş ve kalabalık şehirlere göç etmesiyle, şehir tasarımı ve kötü uygulamalar daha kritik hale geldi. Şöyle düşünün, gününüzü en çok etkileyen nedir ? Kötü trafik, altyapı eksikliği, duman, ısı, hava kalitesi. Bu şeylerin sağlığınız üzerinde dakika dakika etkisi vardır. Hepsi Peyzaj Mimarı’nın görüş alanı içerisindedir.

Trafik yoğunluğu, yoksul şehir planlamasının bir göstergesidir. Peyzaj mimarlığı sadece güzelleştirmek değil, bir alan yaratmak, yeni bir yaşam tarzını başlatmak ve yeni bir kamusal alan yaratmak ve aynı zamanda ekolojik çerçeveye odaklanmış kaliteli bir yaşam oluşturmaktır.Mimari çizimlerle birlikte bir peyzaj planının geliştirilmesi müşterilere daha iyi bir yaşam standartı sunar.

Üstün bir sonuçtan ve önemli bir maliyet tasarrufundan yararlanacaklarını garanti eder. Evin tasarımıyla birlikte mülkün tasarımını planlamak, bir projeye daha da kullanılabilir bir yapı haline getirir. Peyzajın öneminin bir başka örneği, çocuklarımızın sağlığı ve psikolojik gelişimleridir. Peyzaj mimarları, çocuklar için doğanın harika ve eğlenceli özelliklerine sahip olmaları için gerekli alanları sağlamak için büyük gayret sarf ederler.

Bu sebeplerle, peyzaj mimarlığının geleceği çok önemlidir. Önemli olmalıdır. Hem devlet olarak hem millet olarak daha fazla önem ve değer vermemiz gereken bir bilim dalıdır. Çünkü yeşil ve manzara yaşanılabilirlik demektir. Ruhsal ve fiziksel sağlık demektir.

 

Peyzaj Ücretlendirmesi Nasıl Yapılıyor?

Serbest peyzaj mimarlığı hizmeti, bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenecek peyzaj mimarlığı hizmetleri şartnamesi, yönerge, peyzaj mimarlığı hizmet sınıfları, izleme formu, asgarî ücret tablosu ve benzeri çerçevesinde incelemeye alınır. Meslekî denetim uygulaması, serbest peyzaj mimarlığı hizmetinin bu Yönetmelik hükümlerince kayıt ve tescilini yaptırmış serbest peyzaj mimarlığı bürosu ve yetkili serbest peyzaj mimarlarına ve asgarî ücretlere uygun olduğunu denetlemeye ilişkin yapılır.

Aykırılık bulunması halinde düzeltilmesi istenir aksi takdirde bu husus üyenin Meslekî Denetim Uygulama Formuna işlenir. Meslekî denetim uygulamasını Oda adına yazman üye yürütür. Gerekli durumlarda yetkisini Yönetim Kurulunca atanacak meslekî denetim uygulaması görevlilerine devredebilir. Meslekî denetim uygulaması işlemi, belgeler verildiği tarihten itibaren en çok üç iş günü içinde sonuçlandırılır.

Oda, serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini yürürlükteki mevzuat ile planlama ve şehircilik ilkeleri, ekoloji ve koruma ilkeleri, kamu ve toplum yararı, meslekî etik ve benzeri bakımlardan denetlemeye yetkilidir. Bu konudaki denetleme, Yönetim Kurulunca merkez ve/veya şubelerde oluşturulacak kurul eliyle yapılır. Kurulun çalışma biçimi, ödenekleri, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde inceleme yapılacak serbest peyzaj mimarlığı hizmetinin seçim yöntemi ve benzeri konular Oda Genel Kurulunca ve/veya Oda Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Hangi Alanlara Peyzaj Uygulaması Yapılabilir?

Peyzaj uygulamaları yapı dışında kalan alanlarda, yapılara uygun olarak peyzaj ilkeleri çerçevesinde, insanların istekleri göz önünde bulundurularak yapılan uygulama çalışmalarıdır. Peyzaj uygulamaları sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek bir yaşam çevresi yaratmayı amaçlar. Bu anlamda peyzaj çevreye, yaşadığımız alana planlama ve düzenleme yoluyla güzellik ve karakter kazandırmaktadır. Bitkiler, çalılar, ağaçlar, çiçekler, taşla döşenmiş yürüme yolları peyzaj uygulamalarında kullanılan en önemli unsurlardır, peyzajın yapı taşlarıdır.

Peyzaj uygulamaları farklı amaçlar için yapılabilir. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermek, kötü görünümleri kapatmak, sorunlu alanlarda sorun çözmek, renk ve canlılık kazandırmak, değişen mevsimleri hissedebilmek, uyum-zıtlık geçiş sağlamak, boşluk-doluluk oranlarını değiştirmek, görsel ve estetik açıdan hoş alanlar yaratmak, havanın temizlenmesini sağlamak, yaşam sevinci kazandırmak, doğa ile yakınlık hissetmek, iş verimliliğini artırmak,

alan içinde bazı fonksiyonların oluşturulmasına katkı sağlamak, alanın daha büyük veya daha küçük algılanmasını sağlamak bazı uygulama amaçlarındandır. Peyzaj uygulamada, uygulamanın yapılacağı alan oldukça önemli bir etkendir. Alanın şekli, arazinin yapısı ve özellikleri incelenmelidir. Kullanılacak bitkilerin alanın yapısına uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bitkilerin zaman içindeki gelişimleri göz önünde bulundurularak uygulamanın yapısının bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Çalışmalarda renklerin uyumu, kullanılacak yapılar ve malzemeler kadar önemlidir. Peyzaj uygulamalarında öncelik verilen renk, doğanın, canlılığın, huzurun sembolü yeşildir. Uygulamanın gerçekleşeceği alana uygun olarak yeşilin tonlarıyla derin ve geniş bir alan görünümü elde edilirken zıt renkler kullanılarak vurgu yapılmak istenen alan etkili biçimde göze çarpar hale getirilebilir. Kullanılacak taşlar, havuz veya su gösterisi gibi yapılar, alanın etrafının çevrilerek sınır belirlenmesi gibi unsurlar kullanıcıların isteğine bağlı olarak seçilir. Tüm bu özellikleriyle peyzaj uygulamaları yeni bir yaşam alanı oluşturan çalışmalardır.